/ Informacje o zakupach / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego

Artpasaż
ul Zdrojowa 1a
58-306 Wałbrzych

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.REGULAMIN

§1 Definicje

1.       Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.       Adres reklamacyjny:

Artpasaż
ul Zdrojowa 1a
58-306 Wałbrzych

3.       Cennik dostaw – znajdujące się pod adresemhttp://dekorolka.pl/62/platnosci-i-dostawazestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4.       Dane kontaktowe:

Artpasaż
ul Zdrojowa 1a
58-306 Wałbrzych 
e-mail: bok@artpasaz.pl
telefon: 502 – 36 - 44 - 70

5.       Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: http://dekorolka.pl/62/platnosci-i-dostawa

6.       Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.       Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.       Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10.    Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11.    Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.    Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepieproduktów na podstawie wyborów Kupującego.

13.    Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14.    Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15.    Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.    Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://dekorolka.pl/62/platnosci-i-dostawa

17.    Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18.    Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19.    Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20.    Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21.    Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22.    Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23.    Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem dekorolka.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24.    Sprzedający:

Artpasaż Małgorzata Furtak
ul Perkusyjna 47
51-531 Wrocław
NIP: 896-113-27-35, 
REGON: 020220950,
GIODO: 136756 
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=502227d3-4cbe-4316-b1b5-2ec7364a6d6f


25.    System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26.    Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27.    Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28.    Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29.    Wada fizyczna –niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a.        nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.        nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c.       nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d.        została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e.       w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f.         nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumentao zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30.    Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1.      Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.      Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.      Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.      Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5.      Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.      Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a.      potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b.      dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.      Sprzedającyinformuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.      Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9.      Sprzedającyzapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu dekorolka.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

10.  Kupującymoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupującypowinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1.      Zamówieniamożna składać 24 godziny na dobę.

2.      W celu złożenia zamówieniaKupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.      dodanie do koszyka produktu;

b.      wybór rodzaju dostawy;

c.      wybór rodzaju płatności;

d.      wybór miejsca wydania rzeczy;

e.      złożenie w sklepiezamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.      Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.      Realizacja zamówieniaKonsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5.      Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.      Realizacja zamówieniaKlienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.      Realizacja zamówieniaKlienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia

Plakaty u Was to mistrzostwo świata. Długo nie mogłem sie zdecydować co chciałem kupić tyle ich macie. Pozdrawiam
Piotr Kolaska Hel (2019-11-18 18:39:44)
Piękne kolory, instrukcja jak przykleić. Daje mocne 5
Anna Skubiszewska Grudziądz (2019-10-23 10:35:54)
Dosyć długo czekałem. Nie ma do czego się przyczepić bo ładna i dobrze zrobiona. Ale 10 dni roboczych z powodu braku jakiegoś materiału to za długo.Przecież w tych czasach wszystko jest JUST NOW!!!
Dawid Owiński (2019-09-10 07:49:38)